71741115 info@timeguru.dk

Om gratis versionen TimeGuru FREE

TimeGuru FREE er helt gratis og uden tidsbegrænsning for op til 10 personer.

Ved 11. brugeroprettelse er det ikke længere muligt at benytte gratis versionen. Der kræves IKKE tilmelding af kreditkort. TimeGuru FREE indeholder simple moduler, som passer glimrende til mindre virksomheder. Vi håber selvfølgelig, at du på et tidspunkt ønsker at skifte til PRO udgaven, som indeholder smarte og tidsbesparende funktioner og integrationer. Alle nye løsninger oprettes automatisk som TimeGuru FREE. Du skal altså selv skifte til TimeGuru PRO, hvis det bliver relevant for dig. Kontakt vores support på +45 71741115 hvis du vil vide mere.

Ved omgåelse/misbrug af TimeGuru’s meget rimelige vilkår for brug af gratis versionen, forbeholder TimeGuru sig retten til, efter forudgående henvendelse, at lukke det/de pågældende system(er). Eksempler på omgåelse/misbrug:

  • Oprettelse af flere systemer for at omgå antallet af oprettede brugere
  • Deling af fælles login for at omgå antallet af oprettede brugere
  • Unaturligt store mængder fil-upload

Kontakt gerne TimeGuru support ved tvivlsspørgsmål.

1. Abonnementsvilkår for TimeGuru software

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” ved systemoprettelse. Aftalen er business to business og gælder mellem TimeGuru A/S, CVR nr. 38476270 (herefter TimeGuru) og kunden (herefter Kunden). Hvis kunden er en juridisk person, accepteres disse vilkår på vegne af Kunden.

2. Abonnementets varighed, fakturering og opsigelse

2.1 Abonnementet træder i kraft ved accept af Vilkår.
2.2 Abonnementet fornyes forud hver måned indtil opsigelse. Der er ingen bindingsperiode.
2.3 Abonnementet kan til enhver tid opsiges til udgangen af indeværende måned.
2.4 Anvendes abonnementet TimeGuru FREE opkræves der ikke abonnement.

3. Abonnementets omfang og anvendelse

3.1 Kunden opnår en ikke-eksklusiv adgang til TimeGuru software.
3.2 Kunden gives adgang til at benytte applikationen med det valgte antal aktive brugere og ekstra moduler. Abonnementsprisen opdateres automatisk ved fornyelse, så den svarer til valgte kombination af brugere og moduler. Kunden kan til enhver tid se den aktuelle pris i systemets abonnements-oversigt.
3.3 Kunden har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens logindetaljer.
3.4 Kunden skal sikre at applikationen benyttes på en måde, som ikke er i strid med gældende lovgivning.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.
4.2 Fakturaer fremsendes til en e-mailadresse angivet af kunden. Betaling kan ske ved bankoverførsel eller tilmelding af kreditkort.
4.3 Rykker 1 sendes uden gebyr 10 dage efter forfaldsdato. Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter rykker 1, sendes rykker 2 med gebyr på DKK 100,-. Ved manglende betaling 30 dage efter forfaldsdato, lukkes adgang til TimeGuru.
4.4 Gældende priser vil altid fremgå af TimeGuru’s hjemmeside.

5. Ophør

5.1 Kunden kan opsige abonnementet til ophør ved udgangen af indeværende måned.
5.2 TimeGuru kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse.

6. Kundens data

6.1 TimeGuru og Kunden er enige om, at Kunden ejer egne data i programmet.
6.2 Kunden er dataansvarlig for så vidt angår data som er tastet eller uploaded af Kunden selv.
6.3 TimeGuru forbeholder sig rettet til at slette Kundens data 6 måneder efter betalte abonnementers ophør. TimeGuru FREE systemer slettes hvis de ikke har været anvendt i 3 måneder. Med anvendelse menes, at minimum en bruger har været logget ind i perioden.
6.4 TimeGuru kan i særlige tilfælde, hvor det skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data. Dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.
6.5 Som bilag 1 til Abonnementsvilkår har parterne indgået en databehandleraftale, hvortil der henvises, for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger.

7. Drift

7.1 TimeGuru tilstræber højeste driftsstabilitet og benytter udelukkende professionelle driftsmiljøer hostet med Microsoft Azure, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser.
7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser, vil adgang til systemet blive genskabt hurtigst muligt.
7.3 Vedligehold og opdatering af systemerne tilstræbes udført i tidsrummet 22:00 – 05:00 CET+1.

8. Ændringer i systemets opbygning

8.1 TimeGuru er berettiget til at ændre systemet og dets opbygning uden varsel. Disse ændringer foretages typisk for at korrigere eventuelle uhensigtsmæssigheder samt for at imødekommende kundeønsker og følge med tiden.

9. Immaterielle rettigheder

9.1 Programmet og information, der afgives fra TimeGuru, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder, og tilhører eller er licenseret til TimeGuru A/S.
9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

10. Overdragelse

10.1 TimeGuru har ret til at overdrage rettigheder og forpligtigelser til koncernforbundne selskaber eller tredjemand.

11. Ansvar

11.1 TimeGuru fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af løsningen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.
11.2 TimeGuru er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger der integreres med. TimeGuru kan derfor ikke holdes ansvarlig for kvaliteten og tilgængelighed af disse løsninger.
11.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er TimeGuru’s samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 6 måneder, dog maksimum DKK 5.000. Kunden påtager sig at friholde TimeGuru for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af TimeGuru løsningen.

12. Ændringer i Vilkår

12.1 TimeGuru er berettiget til at ændre vilkår.
12.2 De til enhver tid gældende vilkår vil fremgå af TimeGuru’s hjemmeside
12.3 Ændringer i vilkår søges varslet i god tid via hjemmeside og nyhedsmail.

13. Tvister

13.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

14. Kontakt

14.1 TimeGuru forbeholder sig ret til at kontakte Kunden i begrænset omfang angående markedsførings- og supportaktiviteter.
14.2 Ved oprettelse af nyt system, fremsendes en mail til Kunden, med tilbud om hjælp til opsætning og link til vejledninger på hjemmesiden. Få dage efter sendes en opfølgningsmail, for at sikre at systemet virker tilfredsstillende. Hvis Kunden ikke har taget systemet i brug, fremsendes information om at system og Kundens data slettes igen, i henhold til gældende Vilkår.

15. Vilkår

15.1 Vilkår er gyldige fra 1. januar 2019 og erstatter tidligere vilkår.

Ferieoversigt

Ferie m. leder godkendelse og kalender integration

Tidsregistrering

Fleksibel ugeseddel og ‘live’ statistik.

Flekstid og timebank

Automatisk beregnet fleks- og overtid

Kørepenge og udlæg

Automatisk afstands-beregning og foto af bilag

Komme-gå stempelur

Tablet til fælles komme-gå registrering